O projekcie - ogólnie

unia proj a  unia proj b 

„Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim” w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wykształcenie i przygotowanie do pełnienia zawodu pielęgniarki/pielęgniarza a także dostosowanie realizacji programu studiów do potrzeb studentów polskich i zagranicznych.

Studia realizowane w ramach tego projektu są bezpłatne.

 

Cykl studiów przewiduje 4720 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym 660 godzin zajęć bez udziału nauczyciela akademickiego. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni, która posiada bazę dydaktyczną niezbędną do prowadzenia zajęć teoretycznych, oraz w placówkach służby zdrowia na terenie województwa śląskiego, z którymi uczelnia zawarła stosowne umowy i porozumienia w ramach których studenci osiągną kwalifikacje wymagane programem studiów, uczestnicząc w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych. Po zakończeniu studiów na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, student otrzyma Prawo Wykonywania Zawodu wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, które jest podstawą do rozpoczęcia pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza.

Grupą docelową projektu są absolwenci szkół średnich – polskich i zagranicznych w liczbie 28 osób w podziale 14-stu obcokrajowców i 14-stu polaków.

Cudzoziemcy rozpoczną udział w projekcie uczestnictwem w szkole letniej, która trwać będzie 120 godz (3 bloki x 40 godz) w miesiącu wrześniu 2017 r., za które otrzymają stypendium w wysokości 825 zł.

 
W planie założono:
  • kurs języka polskiego - 40h.
  • kurs medycznego języka angielskiego - 40h.
  • kurs historia polski - 20h.
  • kultura współczesna i zwyczaje w Polsce - 20h.

Cudzoziemcy biorący udział w projekcie otrzymają dodatkowo stypendium miesięczne w wysokości 1.100 zł przez cały tok studiów (od X do VI), co pozwoli na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem i funkcjonowaniem z dala od rodzinnego kraju.

Realizacja studiów Pielęgniarstwo w języku angielskim