NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO: WYKŁADOWCA

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ OGŁASZA NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO: WYKŁADOWCA
- kierunek studiów PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM


unia proj a  unia proj b 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w formie wykładów I ćwiczeń I seminarium I zajęć praktycznych I praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, dla studentów biorących udział w projekcie pt. „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim” w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.03.2021 r. Celem głównym projektu jest wykształcenie i przygotowanie uczestników projektu do pełnienia zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, dostosowując realizację programu studiów dla studentów polskich i zagranicznych.

Warunki udziału w procesie rekrutacji wykładowców

Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest spełnienie wymogów dot. zatrudnienia nauczycieli akademickich zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2016 poz 1842).

  Kryterium oceny oferty Od kandydatów oczekuje się spełnienia poniższych kryteriów:
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • minimum stopień doktora w danej dziedzinie nauk – do prowadzenia wykładów,
 • minimum stopień magistra w danej dziedzinie nauk – do prowadzenia ćwiczeń, ćwiczeń klinicznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (dopuszcza się nabór kandydatów z tytułem licencjata pielęgniarstwa, do prowadzenia ćwiczeń klinicznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, muszą oni jednak posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe takie jak min.: studia podyplomowe, specjalizacje, kursy kwalifikacyjne inne szkolenia zawodowe związane z daną dziedziną nauk).
  Waga punktowa
 • Doświaczenie zawodowe powyżej 2 lat do 5 lat – 10 pkt
 • Doświaczenie zawodowe powyżej powyżej 5 lat – 20 pkt
 • Doświaczenie w kierowaniu placówką oświatową lub praca zespole zarządzającym placówką oświatową – maksymalnie 30 pkt
 • Dodatkowe specjalizacje, kursy, szkolenia zawodowe i inne – maksymalnie do 30 pkt

Punkty przyznane za każde kryterium oceny zostaną zsumowane i stanowić będą ocenę końcową dla poszczególnych ofert; za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

Termin składania ofert
Termin składania ofert podzielony jest na 5 etapów i przebiega następująco:

1 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć podczas szkoły letniej, w której udział weźmie 14 studentów – cudzoziemców. Program obejmuje 120 godzin zajęć dydaktycznych (3 tygodnie x 40 godzin) w dni robocze w miesiącu wrześniu 2017 r.

 • Kurs języka polskiego 40 godz.
 • Kurs medycznego języka angielskiego 40 godz.
 • Kurs – historia Polski 20 godz.
 • Kurs – kultura współczesna i zwyczaje w Polsce 20 godz.
 • - Termin składania ofert: 01.07.2017 – 31.08.2017 r.

  2 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów w pierwszym roku (rok akademicki 2017/2018 sem I i II) w semestrze zimowym od października 2017 r. do lutego 2018 r.: anatomia, fizjologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, psychologia, socjologia, padagogika, j. angielski, podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia.

  W semestrze letnim od marca 2018 r. do czerwca 2018 r.: patologia, podstawy ratownictwa medycznego, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, j. angielski, podstawy pielęgniarstwa, podstawowa opieka zdrowotna.

  - Termin składania ofert: 01.07.2017 – 30.09.2017 r. na I semestr, 01.07.2017 – 31.01.2018 r. na II semestr.

  3 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów w drugim roku (rok akademicki 2018/2019 sem III i IV) w semestrze zimowym od października 2018 r. do lutego 2019 r.: j. angielski, podstawowa opieka zdrowotna, badanie fizykalne, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne. W semestrze letnim od marca 2019 r. do czerwca 2019 r.: farmakologia, j. angielski, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.

  - Termin składania ofert: 01.07.2017 – 30.09.2018 r. na III semestr, 01.07.2017 – 31.01.2019 r. na IV semestr.

  4 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów w trzecim roku (rok akademicki 2019/2020 sem V i VI) w semestrze zimowym od października 2019 r. do lutego 2020 r.: zakażenia szpitalne, radiologia, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, badania naukowe w pielęgniarstwie. W semestrze letnim od marca 2020 r. do czerwca 2020 r.: pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna.

  - Termin składania ofert: 01.07.2017 – 30.09.2019 r. na V semestr, 01.07.2017 – 31.01.2020 r. na VI semestr.

  5 etap – zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych objętych regulaminem studiów w czwartym roku (rok akademicki 2020/2021 sem VII) w semestrze zimowym od października 2020 r. do marca 2021 r.: prawo, zdrowie publiczne, dietetyka, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.

  - Termin składania ofert: 01.07.2017 – 30.09.2020 r. na VII semestr.

   Termin realizacji umowy

   11.09.2017 do 31.03.21 r. Czas trwania dostosowany do realizacji programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo I stopnia.

   Informacje dot. powiązań osobowych lub kapitałowych

   W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. g lub h. W przypadku celu tematycznego 137 udzielanie zamówień podmiotom powiązanym jest możliwe za zgodą IZ PO. Zawarcie umowy 36 Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie powinna być uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku. 37 Zgodnie z art.9 rozporządzenia ogólnego. 41 z podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo w przypadkach określonych w podrozdziale 6.5 pkt 8 lit. a - f lub i - l jest dopuszczalne za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

   Zał. nr 2. Deklaracja bezstronności - druki do pobrania w poniższych linkach -
  • pobierz druk w wersji doc
  • pobierz druk w wersji pdf
  Miejsce realizacji zajęć:

  Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, posiadająca bazę dydaktyczną niezbędną do przeprowadzenia zajęć teoretycznych.

  Instytucje i placówki służby zdrowia na terenie woj. śląskiego, z którymi uczelnia ma zawarte stosowne umowy i porozumienia, niezbędne do realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

  Tematykę i formę zajęć określają sylabusy poszczególnych przedmiotów.

  Zajęcia na terenie uczelni (wykłady, ćwiczenia, seminaria) zostaną zorganizowane przez wykonawcę projektu i przedstawione prowadzącemu zajęcia do akceptacji, wszelkie zmiany należy uzgodnić z organizatorem, z kilkudniowym wyprzedzeniem, w celu zachowania poprawnej realizacji programu studiów.

  Miejsce i sposób składania ofert

   Ofertę należy złożyć w języku polskim, w formie pisemnej w kopercie oznaczonej nazwą wykonawcy tj.:

  • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej z dopiskiem: Projekt „Realizacja studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim”,
  • lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   • Do ww. oferty należy złożyć:

   • CV (Zał. nr 1 – pobierz druk - wersja doc - wersja pdf -)
   • kserokopię dyplomu,
   • kserokopię kursów kwalifikacyjnych,
   • kserokopię szkoleń itp.
  Realizacja studiów Pielęgniarstwo w języku angielskim